(46) Mingze Sun†, Helai Huang†, Zhiqiang Niu*. "Pt-based Oxygen Reduction Reaction Catalysts: From Single Crystal Electrode to Nanostructured Extended Surface" CIESC J. 2024, DOI: 10.11949/0438-1157.20231215.

(45) Yanfen Wu†, Qikun Hu†, Yizhen Che†, Zhiqiang Niu*. "Opportunities and Challenges for Plastic Depolymerization by Biomimetic Catalysis" Chem. Sci. 2024, 15, 62006217. DOI: 10.1039/D4SC00070F.

(44) Helai Huang†, Mingze Sun†, Shuwei Li, Shengbo Zhang, Yiyang Lee, Zhengwen Li, Jinjie Fang, Chengjin Chen, Yu-Xiao Zhang, Yanfen Wu, Yizhen Che, Shuairen Qian, Wei Zhu, Cheng Tang, Zhongbin Zhuang, Liang Zhang, Zhiqiang Niu*. "Enhancing H2O2 Electrosynthesis at Industrial-relevant Current in Acidic Media on Diatomic Cobalt Sites" J. Am. Chem. Soc. 2024, 146, 9434–9443. DOI: 10.1021/jacs.4c02031.

(43) Yanfen Wu, Jing Tian, Minmin Sun, Lizeng Gao, Jun Xu*, Zhiqiang Niu*. "Embedding an Esterase Mimic Inside Polyester to Realize Rapid and Complete Degradation Without Compromising the Utility" Green Chem. 2024, 26, 2851–2857. DOI: 10.1039/D3GC04500E.

(42) Beibei Li†, Ruonan Ma†, Lei Chen†, Caiyu Zhou†, Yu-Xiao Zhang, Xiaonan Wang, Helai Huang, Qikun Hu, Xiaobo Zheng, Jiarui Yang, Mengjuan Shao, Pengfei Hao, Yanfen Wu, Yizhen Che, Chang Li, Tao Qin, Lizeng Gao*, Zhiqiang Niu*, Yadong Li. "Diatomic Iron Nanozyme with Lipoxidase-like Activity for Efficient Inactivation of Enveloped VirusNat. Commun. 2023, 14, 7312. DOI: 10.1038/s41467-023-43176-4.

(41) Mingze Sun†, Shuyan Gong†, Zhengwen Li, Helai Huang, Yanjun Chen, Zhiqiang Niu*. "Terrace-rich Ultrathin PtCu Surface on Earth-abundant Metal for Oxygen Reduction ReactionACS Nano 2023, 17, 19421–19430. DOI: 10.1021/acsnano.3c07863.

(40) Shengbo Zhang†, Mei Li†, Zhenyang Zuo†, Zhiqiang Niu*. "Recent Advances in Plastic Recycling and Upgrading under Mild Conditions" Green Chem. 2023, 25, 6949–6970. DOI: 10.1039/D3GC01872E.

(39) Shengbo Zhang†, Yingying Xue†, Yanfen Wu†, Yu-Xiao Zhang, Ting Tan*, Zhiqiang Niu*. "PET Recycling under Mild Conditions via Substituent-modulated Intramolecular Hydrolysis" Chem. Sci. 2023, 14, 6558–6563. DOI: 10.1039/D3SC01161E.

(38) Shengbo Zhang†, Qikun Hu†, Yu-Xiao Zhang†, Haoyue Guo, Yanfen Wu, Mingze Sun, Xingsong Zhu, Jiangang Zhang, Shuyan Gong, Ping Liu, Zhiqiang Niu*. "Depolymerization of Polyesters by a Binuclear Catalyst for Plastic Recycling" Nat. Sustain. 2023, 6, 965–973. DOI: 10.1038/s41893-023-01118-4.

(37) Yu-Xiao Zhang†, Shengbo Zhang†, Helai Huang†, Xiaolong Liu, Beibei Li, Yiyang Lee, Xingdong Wang, Yun Bai, Mingze Sun, Yanfen Wu, Shuyan Gong, Xiangwen Liu, Zhongbin Zhuang, Ting Tan, Zhiqiang Niu*. "General Synthesis of a Diatomic Catalyst Library via a Macrocyclic Precursor-Mediated Approach" J. Am. Chem. Soc. 2023, 145, 4819–4827. DOI: 10.1021/jacs.2c13886.

(36) Shuyan Gong†, Mingze Sun†, Yiyang Lee, Nigel Becknell, Jiangwei Zhang, Zhongqi Wang, Liang Zhang*, Zhiqiang Niu*. "Bulk‐like Pt (100)‐oriented Ultrathin Surface: Combining the Merits of Single Crystals and Nanoparticles to Boost Oxygen Reduction Reaction" Angew. Chem. Int. Ed. 2023, 62, e202214516. DOI: 10.1002/anie.202214516.

(35) Mingze Sun†, Shuyan Gong†, Yu-Xiao Zhang, Zhiqiang Niu*. "A Perspective on the PGM-free Metal–nitrogen–carbon Catalysts for PEMFC" J. Energy Chem. 2022, 67, 250–254. DOI: 10.1016/j.jechem.2021.10.014.

(34) Shengbo Zhang†, Yanfen Wu†, Yu-Xiao Zhang†, Zhiqiang Niu*. "Dual-atom Catalysts: Controllable Synthesis and Electrocatalytic Applications" Sci. China Chem. 2021, 64, 1908–1922. DOI: 10.1007/s11426-021-1106-9.

(33) Shuyan Gong, Yu-Xiao Zhang, Zhiqiang Niu*. "Recent Advances in Earth-abundant Core/Noble-metal Shell Nanoparticles for Electrocatalysis" ACS Catal. 2020, 10, 10886–10904. DOI: 10.1021/acscatal.0c02587.

(32) Zhiqiang Niu†, Shouping Chen†, Yi Yu, Teng Lei, Ahmad Dehestani, Kerstin Schierle-Arndt, Peidong Yang*. "Morphology-Controlled Transformation of Cu@Au Core−Shell Nanowires into Thermally Stable Cu3Au Intermetallic Nanowires" Nano Res. 2020, 13, 2564–2569. DOI: 10.1007/s12274-020-2900-z.

(31) Zhi Li, Shufang Ji, Yiwei Liu, Xing Cao, Shubo Tian, Yuanjun Chen, Zhiqiang Niu*, Yadong Li*. "Well-Defined Materials for Heterogeneous Catalysis: From Nanoparticles to Isolated Single-Atom Sites" Chem. Rev. 2020, 120, 623‒682.DOI: 10.1021/acs.chemrev.9b00311.

(30) Chenlu Xie†, Zhiqiang Niu†, Dohyung Kim†, Mufan Li, and Peidong Yang*. "Surface and Interface Control in Nanoparticle Catalysis" Chem. Rev. 2020, 120, 1184‒1249. DOI: 10.1021/acs.chemrev.9b00220.

(29) Shouping Chen†, Zhiqiang Niu†, Chenlu Xie, Mengyu Gao, Minliang Lai, Mufan Li, and Peidong Yang*. "Effects of Catalyst Processing on the Activity and Stability of Pt–Ni Nanoframe Electrocatalysts" ACS Nano 2018, 12, 8697‒8705. DOI: 10.1021/acsnano.8b04674.

(28) Zhiqiang Niu†, Fan Cui†,  Elisabeth Kuttner, Chenlu Xie, Hong Chen, Yuchun Sun, Ahmad Dehestani, Kerstin Schierle-Arndt, and Peidong Yang*. "Synthesis of Silver Nanowires with Reduced Diameters Using Benzoin-Derived Radicals to Make Transparent Conductors with High Transparency and Low Haze" Nano Lett. 2018, 18, 5329‒5334. DOI: 10.1021/acs.nanolett.8b02479.

(27)  Zhiqiang Niu†, Fan Cui†, Yi Yu, Nigel Becknell, Yuchun Sun, Garo Khanarian, Dohyung Kim, Letian Dou, Ahmad Dehestani, Kerstin Schierle-Arndt, Peidong Yang*. "Ultrathin Epitaxial Cu@Au Core-Shell Nanowires for Stable Transparent Conductors" J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 7348‒7354. DOI: 10.1021/jacs.7b02884.

(26)  Guofeng Zhao†, Fan Yang†, Zongjia Chen†, Qingfei Liu, Yongjun Ji, Yi Zhang, Zhiqiang Niu*, Junjie Mao, Xinhe Bao, Peijun Hu, Yadong Li*. "Metal/Oxide Interfacial Effects on the Selective Oxidation of Primary Alcohols" Nat. Commun. 2017, 8, 14039. DOI: 10.1038/ncomms14039.

(25)  Nigel Becknell†, Yoonkook Son†, Dohyung Kim, Dongguo Li, Yi Yu, Zhiqiang Niu, Teng Lei, Brian T Sneed, Karren L More, Nenad M Markovic, Vojislav R Stamenkovic*, Peidong Yang*. “Control of Architecture in Rhombic Dodecahedral Pt–Ni Nanoframe ElectrocatalystsJ. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 11678‒11681. DOI: 10.1021/jacs.7b05584.

(24)  Fan Cui, Letian Dou, Qin Yang, Yi Yu, Zhiqiang Niu, Yuchun Sun, Hao Liu, Ahmad Dehestani, Kerstin Schierle-Arndt, Peidong Yang*. “Benzoin Radicals as Reducing Agent for Synthesizing Ultrathin Copper NanowiresJ. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 3027‒3032. DOI: 10.1021/jacs.6b11900.

(23)  Zhiqiang Niu†, Nigel Becknell†, Yi Yu, Dohyung Kim, Chen Chen, Nikolay Kornienko, Gabor A Somorjai, Peidong Yang*. "Anisotropic Phase Segregation and Migration of Pt in Nanocrystals en route to Nanoframe Catalysts" Nat. Mater. 2016, 15, 1188‒1194. DOI: 10.1038/nmat4724.

(22)  Hongpan Rong, Junjie Mao, Pingyu Xin, Dongsheng He, Yuanjun Chen, Dingsheng Wang*, Zhiqiang Niu, Yuen Wu, Yadong Li. "Kinetically Controlling Surface Structure to Construct Defect‐Rich Intermetallic Nanocrystals: Effective and Stable Catalysts" Adv. Mater. 2016, 28, 2540‒2546. DOI: 10.1002/adma.201504831.

(21)  Hongpan Rong, Zhiqiang Niu*, Yafan Zhao, Zhi Li, Jun Li, Yadong Li*. “Structure Evolution and Associated Catalytic Properties of Pt–Sn Bimetallic NanoparticlesChem. Eur. J. 2015, 21, 12034‒12041. DOI: 10.1002/chem.201501442.

(20)  Bin Xiao†, Zhiqiang Niu†, Yang-Gang Wang, Wei Jia, Jian Shang, Lan Zhang, Dingsheng Wang, Yao Fu, Jie Zeng, Wei He, Kai Wu, Jun Li, Jinlong Yang, Lei Liu*, Yadong Li*. “Copper Nanocrystal Plane Effect on Stereoselectivity of Catalytic Deoxygenation of Aromatic EpoxidesJ. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 3791‒3794. DOI: 10.1021/jacs.5b01391.

(19)  Zhiqiang Niu, Yadong Li*. “Removal and Utilization of Capping Agents in NanocatalysisChem. Mater. 2014, 26, 72‒83. DOI: 10.1021/cm4022479.

(18)  Chao Hou, Guofeng Zhao, Yongjun Ji, Zhiqiang Niu, Dingsheng, Wang, Yadong Li*. “Hydroformylation of Alkenes over Rhodium Supported on The Metal-Organic Framework ZIF-8Nano Res. 2014, 7, 1364‒1369. DOI: 10.1007/s12274-014-0501-4.

(17)  Haohong Duan, Ning Yan, Rong Yu, Chun-Ran Chang, Gang Zhou, Han-Shi Hu, Hongpan Rong, Zhiqiang Niu, Junjie Mao, Hiroyuki Asakura, Tsunehiro Tanaka, Paul Joseph Dyson, Jun Li*, Yadong Li*. “Ultrathin Rhodium NanosheetsNat. Commun. 2014, 5, 3093. DOI: 10.1038/ncomms4093.

(16)  Jie Zhao, Zhiqiang Niu, Hua Fu*, Yadong Li*. “Ligand-Free Hydroboration of Alkynes Catalyzed by Heterogeneous Copper Powder with High EfficiencyChem. Commun. 2014, 50, 2058‒2060. DOI: 10.1039/c3cc48670b.

(15)  Hongpan Rong, Shuangfei Cai, Zhiqiang Niu*, Yadong Li*. “Composition-Dependent Catalytic Activity of Bimetallic Nanoparticles: AgPd-Catalyzed Hydrodechlorination of 4-ChlorophenolACS Catal. 2013, 3, 1560‒1563. DOI: 10.1021/cs400282a.

(14)  Qi Zhang, Shuangfei Cai, Linsen Li, Yifeng Chen, Hongpan Rong, Zhiqiang Niu, Junjia Liu, Wei He*, Yadong Li*. “Direct Syntheses of Vinyl Ethers from Benzyl Alcohols via Ag Nano-particles Catalyzed Tandem Aerobic OxidationACS Catal. 2013, 3, 1681‒1684. DOI: 10.1021/cs400295h.

(13)  Linsen Li, Zhiqiang Niu, Shuangfei Cai, Yun Zhi, Hao Li, Hongpan Rong, Lichen Liu, Lei Liu, Wei He*, Yadong Li*. “A PdAg Bimetallic Nanocatalyst for Selective Reductive Amination of NitroarenesChem. Commun. 2013, 49, 6843‒6845. DOI: 10.1039/c3cc00249g.

(12)  Shuangfei Cai, Dingsheng Wang, Zhiqiang Niu, Yadong Li*. “Progress in Organic Reactions Catalyzed by Bimetallic NanomaterialsChin. J. Catal. 2013, 34, 1964‒1974. DOI: 10.1016/S1872-2067(12)60701-3.

(11)  Zhiqiang Niu, Qing Peng, Zhongbin Zhuang, Wei He*, Yadong Li*. “Evidence of an Oxidative-Addition-Promoted Pd-Leaching Mechanism in the Suzuki Reaction by Using a Pd-Nanostructure DesignChem. Eur. J. 2012, 18, 9813‒9817. DOI: 10.1002/chem.201201224.

(10)  Zhiqiang Niu, Dingsheng Wang, Rong Yu, Qing Peng, Yadong Li*. “Highly Branched Pt-Ni Nanocrystals Enclosed by Stepped Surface for Methanol OxidationChem. Sci. 2012, 3, 1925‒1929. DOI: 10.1039/c2sc00004k.

(9)  Yuen Wu, Dingsheng Wang, Zhiqiang Niu, Pengcheng Chen, Gang Zhou, Yadong Li*. “A Strategy for Designing a Concave Pt–Ni Alloy through Controllable Chemical EtchingAngew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 12524‒12528. DOI: 10.1002/anie.201207491.

(8)  Zhiqiang Niu, Qing Peng, Ming Gong, Hongpan Rong, Yadong Li*. “Oleylamine-Mediated Shape Evolution of Palladium NanocrystalsAngew. Chem. Int. Ed. 2011, 50, 6315‒6319. DOI: 10.1002/anie.201100512.

(7)  Zhiqiang Niu, Yu-Rong Zhen, Ming Gong, Qing Peng, Peter Nordlander and Yadong Li*. “Pd Nanocrystals with Single-, Double-, and Triple-Cavities: Facile Synthesis and Tunable Plasmonic PropertiesChem. Sci. 2011, 2, 2392‒2395. DOI: 10.1039/c1sc00449b.

(6)  Ming Gong, Zhiqiang Niu, Qing Peng, Yadong Li*. “Copper-Mediated Synthesis of PdI2 Colloidal SpheresSci. China Chem. 2011, 54, 1027‒1031. DOI: 10.1007/s11426-011-4297-8.

(5)  Fan Gao, Cai Tie, Xin-Xiang Zhang*, Zhiqiang Niu, Xiaojin He, Yuguo Ma*. “Star-Shaped Polymers for DNA Sequencing by Capillary ElectrophoresisJ. Chromatogr. A 2011, 1218, 3037‒3041. DOI: 10.1016/j.chroma.2011.03.027.

(4)  Xun Hong, Dingsheng Wang, Rong Yu, Hui Yan, Yi Sun, Lin He, Zhiqiang Niu, Qing Peng, Yadong Li*. “Ultrathin Au–Ag Bimetallic Nanowires with Coulomb Blockade EffectsChem. Commun. 2011, 47, 5160‒5162. DOI: 10.1039/c1cc10903k.

(3)  Yuen Wu, Dingsheng Wang, Peng Zhao, Zhiqiang Niu, Qing Peng, Yadong Li*. “Monodispersed Pd-Ni Nanoparticles: Composition Control Synthesis and Catalytic Properties in the Miyaura-Suzuki ReactionInorg. Chem. 2011, 50, 2046‒2048. DOI: 10.1021/ic102263b.

(2)  Ting Xie, Ming Gong, Zhiqiang Niu, Xiaoyu Yan, Yadong Li*. “Shape-Controlled CuCl Crystallite Catalysts for Aniline CouplingNano Res. 2010, 3, 174‒179. DOI: 10.1007/s12274-010-1020-6.

(1)  Jia Luo, Yan Zhou, Zhiqiang Niu, Qi-Feng Zhou, Yuguo Ma*, Jian Pei*. “Three-Dimensional Architectures for Highly Stable Pure Blue EmissionJ. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 11314‒11315. DOI: 10.1021/ja073466r.